Kalligram / Archívum / 2010 / XIX. évf. 2010. június / Mátyás király csodálatraméltó élete és diadalma, hősi énekkel zengve

Mátyás király csodálatraméltó élete és diadalma, hősi énekkel zengve

Szabó Gyula fordítása

    Bátorszívü király soha nem múló diadalmát,

Mátyásnak tettét elzengeni indit a lelkem

Pindarosz-énekkel;[1] noha, Múzsák, mit se kivánjak

nélkületek. Te viszont, vezetőm, áldj meg nyugalommal,

Calliopé,[2] hadd lépjek a dús, s locsogó Heliconra,                               5

és az iker Parnasszus szent vize érje az ajkam.[3]

    Majdani harci erényt jósolt anyjának e álom:

látta, amint nagy acél pajzsot hoz majd a világra,

mellyel a pannón föld a dühödt törökök sok ezernyi

dárdáját töri szét, ellenségét megalázza;                                               10

látta továbbá, méhe kemény kelevézt szül,

melynek rezdületétől fél Germánia, bátor

Trákia, illírek, s a venétek városa[4] retteg,

sőt az egész Pontus[5] meghátrál rémületében.

Győztes harcból megtérő férjének az áldott                                         15

asszony szólt e csodás jelről: születő fiuk egyszer

biztos hadvezető, Magyarországnak fejedelme

lesz, s a királyok közt nem lesz más nála kiválóbb,

sem jelesebb jámborságban, sem a harci erényben.

Hallva az asszonytól eme jósjelt arca derűs lett,                                   20

s csendes jó kedvvel már várta fiuk születését.

    Majd hogy a hold szarvát már Phoebe kilencszer egésszé

tette a bátyjától jött fénnyel, az anyja hasából

nagyfejedelmi jelekkel jött a világra a gyermek,

apja pedig – mivel így rendelte az ég is – a Mátyást                             25

választotta nevéül. Alig serdült a fiúcska,

zsenge korát díszítették a szabad tudományok:

római ékesszólásban lett jártas, a híres

költők énekeit, de kivált történeti írást

vett a kezébe, s a szent iratok szintén lekötötték.                                 30

Ifjú társaival közösen birkózni tanult, mint

spártaiak szokták, majd meglovagolva a szélvész

táltost, szűk körben forgatta a még betöretlen,

vad paripát; kitünő volt dárdavetésben, a parthus  

vesszőnél, mely nem téveszt soha célt, nyila jobb volt.              35

Ifjúként jártas lett minden hadtudományban,

szolgált apja, a nagyhírű vezető, ama János

hadseregében, akit harcban nem múlt felül eddig

hadvezető, nem volt még senki olyan leleményes,

s míg más félve riadt, egy sem volt nála merészebb.                  40

    Ily kitünő apa mellett nőtt fel a nagynevü Mátyás,

s már látszott, hogy az országnak méltó fejedelme

lesz; de az apja halála után a nagyétkü irigység

messzire űzte hazájától, s külföldi királynak

fogságába vetette. De jól ismert leleménye,                                          45

Istennek kegye, s anyjának furfangja elérte,

hogy fejedelmévé válassza meg őt a nemesség.

Szertefutott tüstént, átjárt minden Duna menti

várost, falvat a gyors hír, hogy döntöttek a rendek.

Erre az ujjongó tömeg egymással vetekedve                                        50

éljenzett, kivonult mindenki, s az ifjak, a vének

együtt ünnepet ültek. Majd a király hazaindult,

ám koronáját nem küldték meg nyomban utána.

Ámde amint fel-felsejlett hű jelleme, bátor

szíve – ilyennek kívánnál minden fejedelmet –                          55

senki se késlekedett, sőt versengett ki-ki, csak hogy

elsőként esküdhessen hűséget, akárha

vétek lenne, ha más megelőzné ebben. Özönlött

mindenhonnan a nép: lássák, fogják meg a jobbját.

Mily boldog, ki nemes vezető oltalma alatt áll!                         60

Őt mint egy istent tisztelte a nép, s a nemesség,

őt, aki harcban bátran ront a pogány csatarendre,  

békében jámbor népét, s törvényeit óvja.

Ekkora ujjongás közt tért haza, hogy Magyarország

trónját elfoglalja a hős János deli sarja.                                    65

S lám a remény nem csalt meg. Hisz legelőször elűzött

minden gazfickót és országában ezentúl

egyet sem tűrt meg, hiszen ők úgy, mintha dühöngő  

dögvész dúlna, a jó erkölcsöt megbetegítik.

Elsősorban a latroktól, rablók csapatától                                             70

tisztított meg minden utat, félelmetes erdőt,

hogy, vándor, biztonságban járhasd utad, immár

országában nem kell tartani fosztogatástól.

    Ezt követően megtiltott minden bujaságot.

Elrendelte, a birkózást gyakorolja a virgonc                                         75

ifjúság, a Dunát átúszni ne vélje nehéznek,

gyors paripát üljön meg, vágtasson le a lejtőn,

dárdavetést, fénylő kardot forgatni tanuljon.

Mert a vitéz magyarok csak a hadtudományt gyakorolták,

tűrni a hadviselést, súlyos terhét az acélnak;                                         80

s míg dermedt jéggátat emelt a Dunán a fagyos tél,

Alpok-szülte sebes Száván, meg a gyors vizü Dráván,

s bárha a Sirius[6] izzva hevült, perzselte a földet,

tűrt mindent a sereg, sisakot nem vetve le, hajlék

nélkül, amint tűrt győzelmes vezetőjük. A pannón                                85

név félelmes lett; hisz a fosztogató, s vereséget

nem tűrő törökön győzött Dalmácia földjén,

megrémült hadukat szétverte, s a Haemusig[7] űzte.

    Ám a török császár, görögök leverője, ki szkíta

földről támadt ránk, s éppoly vad mint valamennyi,                              90

majd miután, hogy ezer meg ezer népet leigázott,

álnok módon e hadvezetőt kívánta legyőzni.

Szorgosan összeszedett nyomban minden hadieszközt,

mit birodalmában fellelt, s pusztítva a dalmát

földet, a gyorsfolyamú Dráván átkelt seregével.                                   95

Ám a vitéz magyar ekkor sem volt tétova, vagy rest,

ellenségre rohant seregének színe-javával;

állt fegyverben a had, nem kellett várni a harcra,

nyomban, amint kürtszó harsant, egymásra rohantak,

árnyba borult minden, mikor eldobták kelevézük,                                100

mások hosszú lándzsával, s megvetve a lábuk

döfték át mások mellét. Csatazaj, sürü csörgés

hallatszott. S amikor már kézitusára került sor,

rántották is elő a törökre veszélyteli kardjuk.

Rárontott a magyar, mégsem hátráltak a latrok.                                   105

(Szkíta[8] nevet kaptak, s így szóltak a szörnyü törökről.)

Mert Európában számos népet leigázott,

rommá téve Bizáncnak erős várát diadalt ült.

Harcot akart mielőbb a Dunánál, hisz nem akart oly

nagy haddal megküzdeni, mint amilyet maga is bírt.                  110

Ám a vitéz magyar öldöklő karddal kaszabolva

rárontott, s a tömött csatasor közepébe vetődött,

tudta miképp fékezze a bősz törökök dühödését.

Megfutamodtak mind, a mezőről elmenekültek,

bűneikért így állt rajtuk bosszút a magyar had.                         115

Még inkább megijedtek, amint feltűnt a király is,

mert oda nyargalt, hol sűrűn meredeztek a lándzsák,

ellenségre legelsőként ugratta lovát, míg

éket, sűrű sort bontott meg, s karddal utat tört.

Mint ahogyan villám felhőre, az ölyv a galambra,                                  120

tigris a nyájra lesújt, vagy a szélvész őrli az ormot,

mint amikor gátat tör az ár, s a vetést elözönli,

vassal imígy támadt Krisztus győztes vezetője.

Már a török nem volt képes csatasorba felállni,

hulltak a sorkatonák, gyeplőt megeresztve rohantak                             125

vissza a sánchoz a megszaladó lovasok, s odahagyva

azt is, az ismert legrövidebb úton hazaszöktek.

Őket a hős Mátyás éjjel-nappal nyomon űzte,

sok lomhát küldött a halálba a tág csatatéren.

Felduzzadt a habos vértől a sebesvizü Dráva,                          130

éjszín habja a sok tetemet forgatva sodorta,

vér mocskolta az Alpoknál eredő Duna tükrét.

Többet akart, mint hogy csak védje hazája határát,

megtámadta az égbeszökő szirtekkel erőssé

sáncolt trójai várakat, és hogy elűzte a jöttment                                   135

népet, hívőkkel, s haddal töltötte meg ismét.    

    Ámde a szkíták zsarnoka nyers vadsága nem enyhült;

ismét mert portyázni, megint átlépte a dalmát

végeket, és a zajos Száván át vágyva tekintett.

Mégis félt közeledni, soká nem mert bizakodni,                                   140

félt a vitéz pannónoktól, kik a kétnevü Ister[9]

legbátrabbjai, félt a mezőtől, hol katonái

csontja fehérlett, mégse tudott felhagyni a harccal.

Mert miután Mátyást, a királyt nem tudta legyőzni

Trója királya, hadát latinok földjére vezette,                                         145

s megtámadta apósát, és Hydruntum erődjét,[10]

s ím a török holtak lelkét immár az olasz vér

engesztelte ki. Megrémült az egész Nyugat erre,

oly vad volt eme barbár nép dühe, fosztogatása.

Ámde Calabria hős ura megrohamozta e győztes                                 150

harcosokat, s vele szomszédos népből, latinokból

álló válogatott seregével a városig űzte.

Meddőn zárta körül haduk, őket védte a várfal.

Ámde apósának s a szegény latinoknak ezernyi

bátor hőst küldött el a pannónok fejedelme,                                        155

s Herbariust vezetőjükként, hisz nála vitézebb

egy sem akadt, sem olyan, ki török lándzsák hegye ellen

oly sokszor tört volna. Amint megtudta, hogy eljött,

megrettent a török, nem mert a mezőre kijönni,

védte a biztos várfalakat kétségbeesetten.                                           160

Majd, hogy nem volt semmi remény a futásra, kiútra,

mindent, mit harccal szerzett, Alfonznak adott át.

    Nagyrabecsült Mátyás, segedelmeddel menekült meg

végül Itália; mert elnyomtad a harc lobogását,

s rettenetes vérontásnak gátat te vetettél.                                             165

Ismer már Germánia is, mily hősi király vagy,

látta, mikor felkelt Pannónia ellen a császár,

jóllehet ő, Frigyes állt a had élén. Ámde a dölyfös

büszke venét sem tud tőled zsákmányt elorozni,

védje az Adria habját, és Illíria partját,                                     170

s míg ellenséggel küzdesz, nyújtson segedelmet.

Mégis mindenhol győztesként jársz a világon,

bár más-más tájon harcolsz, mégis diadalt ülsz.

Hisz míg Belgrádból űzöd ki a szkíta lakókat,

Bécs kapuján is döng kelevézed, sőt a kegyetlen                                 175

dákokat is távol tartod folyvást a hazádtól.

Mind, aki rádtámad, benned darazsat dühösít fel.

Bánja a szarmata császár, hogy rosszindulatúan

rádrontott. Úgy látom, hogy szenved, s könyörögve

kér ismét békét, mit megtart hosszu időn át.                                         180

    Üdvöz légy bátor János diadalmas utódja,

harcban erős bajnok, te korunknak legjelesebbje!

Üdv názáreti Jézusnak hős hadvezetője,

íme a bősz muszlim dühödését megzabolázod.

Lám az igaz hitnek legbátrabb pajzsa magad vagy,                               185

Kopjád üdv minekünk, iszony és romlás a töröknek.

    Ám a dicséretedet hogyan is folytassam e dallal?

Mit zengjek legelőbb? Az erőm nem elég eme műhöz.

Éppen elég, amit írtam. Tán hőstetteid egyszer

elzengem, felség, mint Nagy Károly viadalját,                          190

mit tizenöt hosszú, s fáradsággal teli évig

költöttem.[11] Ha Firenze anyánk békét s nyugodalmat

enged, mint amilyet rég Vergiliusnak a híres

Maecenas kínált, s ha nem élek nélkülözésben,

tetteidet színpadra viszem, megidézve Szophoklészt.                195

[1] Pindarosz (i. e. 522–442) thebaei görög lirikus.

[2] Az epikus költészet múzsája.

[3] Utalás a Hippokréné nevű forrásra. A hagyomány szerint aki iszik a vizéből, az költői ihletet nyer.

[4] Velence, nevét az ott élő venétekről kapta.

[5] Kis-Ázsia északkeleti tartománya.

[6] Július közepén jelenik meg az égbolton, s a csillag feltűnésének tulajdonították a nyári hőséget, kánikulát.

[7] A Balkán-hegység.

[8] Szkítia már az ókori szerzőknél is az embertelen, kietlen, zord táj szimbólumává vált, a későbbiekben pedig a szkíta melléknév a ’kegyetlen, vad’ jelentéssel lett azonos.

[9] A Duna – alsó folyása az Ister, felső folyása pedig a Danubius.

[10] 1480. július 28-án hatalmas török had szállt partra a dél-itáliai Otrantónál. A várost ostrom alá vették, majd augusztus 10-én el is foglalták. Mátyás apósa, Ferdinánd nápolyi király megsegítésére Magyar Balázs vezérlete alatt egy 1000 főnyi magyar sereget küldött, mely nagy szerepet játszott a város visszavételében.

[11] A 15 könyvből álló Carlias című eposz Ugolino Verino egyik legnagyobb költői teljesítménye.