Kalligram / Archívum / 1996 / V. évf. 1996. április – Éneklő Borz / Mesterségem címere

Mesterségem címere

Mottó 1. Tulajdonképpen arra vágyom, hogy egyetlenegyszer, egyetlen pillanatra ő legyek.

Nádas Péter

             

Mottó 2. Minden való élet találkozás. A találkozás nem térben és időben zajlik, hanem a tér és idő zajlik a találkozásban.

Martin Buber

                             

Bűntudatom van – tiszta, paradigmatikus eset vagyok.

Azt mondanám, a való világ – erről, a valóról és a világról, később másként is – kézrekerítő megjelöléseivel szemben védtelen vagyok, szembenézni ezzel, és tudomásul venni, számolni vele én csak bűntudattal tudok, ez van nekem kéznél, őseim fölemelkedésein és bukásain edzett magam-vádolása. Ami arra ösztökél – és nehéz nekem is az ösztön ellen rugódoznom –, hogy különösebb felszólítás nélkül megállapítsam felelősségemet az elmúltakért – régmúlt, közelmúlt itt nekem egyet jelent, és különben is: mi az, ami elmúlt? – és a látható, a jelen szélzúgásában meglebbenő függöny, kivágódó ajtó takarásában meg-megmutatkozó elkövetkezendőkért. Bűntudatom ellen immár, vélem, nem tehetek semmit, velem van, része vagyok s részem, nem áll módomban fölszegni fejem, azt mondani, itt az idő,

vádoltatom és megítéltetem

folyamatosan – miért tennék mások? miért kellene tenniök? –, olybá tekintem magam, mint vágó juhot. Ösztöneim szerint való első reagálásom bármilyen természetű felelősség-megállapításra a befelé fordulás, ahol is megmérettetem váltig és kevésnek találtatom minduntalan.

Felnőttkorom küszöbén, 75 tavaszán, családtörténetünk sokadik házkutatását kellett odahaza végigélni. A polcokról tehetetlenül és idétlenül szálltak alá a könyvek, szálltak alá poklokra, élettelenül puffantak a padlón. Onnan aztán zsákokba, vesszőkosarakba tuszkolták őket. Láttam akkor, hogy ez így nem jó. Felismertem: a könyvek, ezek a madárszerű lények – albatroszok! – módfelett törékeny élet birtokosai. Aláhullnak a polcok magasából és megsemmisülnek. A férfiak – matrózi nép, kit ily csíny kedvre hangol – elvonulta után nagy csönd maradt vissza a lakásban. Kifordított íróasztalfiókok, üres polcok és papírok, levelek mindenütt a szőnyegen. Felismertem: az írás nem marad meg. Mindazonáltal a történtek után napokig, hetekig a Tischredenek idején apám, megrendülten és összetörve, Dávid bűnbánó zsoltárait olvasta fel az asztal körül megszeppenve helyet foglaló családnak. „Könyörülj rajtam én Istenem a Te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül Te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a Te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam és bűnben melengetett engem az anyám. Íme Te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem.” (51. zs.)

Érteni vélem, onnan, az asztal mellől, a létrejött jóbi szituációt. Érteni vélem: embernek mindig van elszámolnivalója. Érteni vélem: vannak összefüggések, amelyek az ember hatalom alá vetettségéről szólnak, s a nagyszabású tusakodás magáért az emberi mivoltért folyik. Nem egyszerűen a túlélésért, amely korlátozódhatik a személyes szférára, hanem a fennmaradásért, aminek feltétele voltam, hogy ember emberrel ne álljon szemtől szemben élet és halál mezsgyéjén. Hogy ember ember felett ne rendelkezzen. Látva láttam, ez a szelíd és csendes, belső izzású radikalizmus a hatalmi viszonyokat tisztázta, az instanciának szól, amiből pedig az következett, hogy a szemben álló felek együvé kerültek. Rálátás mutatkozott tehát a kizökkent időre, átvilágíttatott az, ami fölülbírálhatatlannak, el- és kimozdíthatatlannak mutatta magát. Volt ebben valamiféle rejtélyes – pascali? – nagyvonalúság, a valónak a felülről lefelé való aeterno modo ismerete és láttatása, a por és hamu méltóságos bölcsessége, amely a történet folyamatából kimetszett időszegmentumot az örökkévalóság körébe ragadta vissza, ez meg embernek mutatta azt, aki eszközként önmagánál kevesebb volt.

Bűntudatom van, s bűntudatom – józanságom.

Vádak hallatán nem áll módomban „izomból” reagálni. Az adódó helyzetet megszólítottságnak fogom fel, s az értés végett végrehajtok egy – megengedem: önkényes – hermeneutikai cserét: a megszólító személyét egy fokkal magasabbra helyezem. A szituációból nem a személynek kell kimenekednie. A helyesen megfogalmazott konfliktus az egymással szemben állókat az igazság színrehozatala drámájának részévé alakítja – így helyeződnek egy szintre.

Megengedő vagyok: látom lehetőségét mások igazának. Ugyanakkor meg féltem magam a substitutio kísértésétől, amely a hatalom általi megkísértetés. Elbukni annyit jelent: vádlottból vádlóvá lenni. Ezen az úton az önreflexivitást „önimádattá transzponálom, ha

moralizáló paranoiává

és mások ellen folytatott szakadatlan eljárássá alakítom át” (Kertész Imre).

A bölcsesség kezdetének magam is a félelmet tartom. „A félelem a tudás kezdete” – írja Kornis Mihály. Valószínű a 111. zsoltár alapján. Am ez a fajta rettegés nem ember ember-általi viszony. Abból fakad, hogy óriási annak a veszélye, hogy megfogalmazatlan maradjon az, ami a létalap, tehát elveszni lehet csak és ellehetetlenülni, széthullni én-re és te-re, és nem találni vissza. Mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen.

A megkülönböztetés – „a világ megrostálása” (Buber) –, ami végbemegy, a Lét vigyázása. Aki a megkülönböztetést végrehajtja: értelmiségi (:intelligo). Szólni erről (róla) szocio-mód nem dolgom. Mindössze annyit állítok: jelen van. Jelenléte állítás: van világosság, van sötétség. És személyében ezek – a világosság, a sötétség – nem viszonylagosak, miközben embertől emberig, egymáshoz képest annak mutatkoznak. De ez a felszín csak: a dolgok mélyén időről időre megpillantható a Törvény szövedéke. A különvalóság a találkozások és szó-váltások/mondat-cserék helyein kötést ad és csomót, a világ szerkezetére utaló alapszavakat és jelentéseket, a megszólító nyelv hálóját, amely a mindenségben uralkodó tökéletes összhang – mundi totius conventia et consensus – érzékelése és kinyilvánítása. A nyelv: a lét háza (Heidegger).

„Nem teljesen valóságos lény” – írja Maurice Merleau-Ponty, „könnyelmű”, véli Proudhon. Arra szerződött, hogy „a szellem hivatásos őre legyen”, így Babits. Ez pedig számomra nem valamiféle beavatottságot jelent, hanem odafordulást, elszakadást,

szelíd eltökéltséget és szigorúságot,

a szellem hatalmát jelenti, amely – az apostol szép szavaival – „erőtlenség által végeztetik el”. Kiszolgáltathatatlan a világ hatalmasságainak. Nincs köze az erőhöz – ebben rejlik hatalma, mely nem az övé. Hatalom nélküli hatalom, irritáló gyámoltalanság.

Amennyiben erről a századról elmondható, hogy benne maga az értelmiségi lét vált kérdésessé és gyanússá, akkor ez minden bizonnyal összefüggésbe hozható azzal a ténnyel, hogy a bölcsesség, legalábbis abban a teomorf változatában, hanyatlik, részekre esett az, ami lényegét tekintve nem birtokolható rész szerint valóan.

Az értelmiségi mivoltot semmi esetre sem tudnám elválasztani az alkotói magatartástól, amely az anyaghoz való viszonyban jut kifejeződésre. A tömbben, mely „kietlen és puszta”, felfedeztetik és kibontakoztatik az angyal. Az tehát, ami benne van. Ez pedig mindenekelőtt életforma – formája az Életnek –, lélekzet, ahogyan Pilinszky szerette a szót leírni. Annak a felismerése, hogy az érték(ek) megóvhatatlanok, hacsak nem a hozzátétel révén. A kérdés, itt, önmagától adódik: mi tehető hozzá ahhoz, ami teljes egész? Erre a válaszom a következő: önnön személyiségembe zárt rész szerint való létem. Az, aki vagyok. És akivé lennem egyre inkább – mondatról mondatra – lehet. Ennek hiányában nem mondhatók ki az alapszavak – Én-Te, Én-Ő. Az Egész engedi magát így megsebezni.

Igazam van – ez a mondat nem mondható; nem írható le; nem gyakorolható. Megfogalmazott igazság az, amelynek a másik ember nem válhatik tárgyává. Az igazsággal szemben, aminek kimondására értelmiségi ember szerződött („Az igazságra pedig úgy van szükségünk, mint egy falat kenyérre, nekem is, Önöknek is, mivel – ez derül ki egyre drasztikusabban –

egy kenyér van”

– Esterházy Péter), nincsenek kitüntetett helyek. Legkevésbé kimondója tudhatja magát biztonságban, hiszen érvényességi körén kívülre ugyan ki helyezhetné magát? Ebben a köztes állapotban a gondolkodó ember módfelett törékeny – nádszál, mondaná Pascal. Kedvenc hasonlatom szerint: ablak, amelynek nincs saját képe, hacsak nem „vak”. „Nem óvatos és nem hisztérikus (egyszerre)” (Balassa Péter), maga ellenére is mondja azt, amit mond, mert ahhoz képest elégtelen ő, de mert közli magát, az interszubjektivitásnak ebben a nagyszabású aktusában a legvalódibb ő.

Megszólalván, Bibó-mondatok után vágyakozik. Ezek: jóhiszeműek, világosak, szeretettel teljesek.