Kalligram / Archívum / 2004 / XIII. évf. 2004. november / Szenci Molnár Albert / Faustus Prágában

Faustus Prágában

     

Westonia megkongatja a sértett jog és a méltány harangját. Faustus szelleme beköltözik Molnár Albertba.

 

Prága, 1604. Molnár Albert bemutatja Rudolf császárnak a latin–magyar szótárát, melyet a császár kegyesen fogad. –  Az udvari tanácsosok a tudóst közönséges reformációra való szándékkal s azzal vádolják, hogy a vásártéri Faustus-ház  ördögeivel cimborál. Pápistaságra a bécsi professzorság szép ígéretével intik. A tudóson a kísértés súlyától kitör régi betegsége, az eskór. Rohamtól gyötörve álmot lát: az elkárhozott Faustus szelleme azt a feladatot kapja Lucifertől, hogy  – a földre visszatérve –  Molnár Albertot az örök habozás állapotában tartsa. – A Károly Egyetem kollégiumában, Keplerék bérelt lakásának padlásszobácskájában vagyunk. Kora délelőtt van. A vetetlen ágy szélén hálókabátban a lábadozó Molnár ül. Mellette Kepler áll. Később: Barbora, Kepler felesége és Elisabeth Weston, majd Faustus szelleme. (Elisabeth Weston – Westonia – angol származású, latinul író humanista költőnő, a „prágai Szapphó”, huszonkét éves, csinos  fiatalasszony. A férje Johann Leo von Isenach, gazdag ügyvéd, a pfalzi fejedelemség prágai követe. Campanus – Jan Campanus, cseh humanista költő, a görög és latin nyelv tanára, Westonia volt hódolója.)

   

 

Molnár

Ilyenkor mindig úgy érzem magam,

mint a lenyomata valakinek,

egy idegennek, s váltig keresem

azt a kezet, amely belepecsételt

egy ködös, távoli emlékezetbe.

 

Kepler

Tested anyaga így emlékezik

a teremtésre. Istené a kéz,

mely mint függönyt rántja egy percre szét

az eskórtól révült szemed előtt

a kezdetet fedő sűrű homályt.

A látnok szent betegsége tiéd –

a papok szerint pedig ördögé.

 

Molnár

Ó, lenne bajom inkább emberé,

sikeresebben küzdenék vele.

 

Kepler

Ne küzdj vele, hanem fordítsd javadra,

írj belőle verset, szerezz zenét,

építs lelked fundusán piramist,

Parthenont, s azt tájold kelet-nyugatra

s észak-délre, hogy betöltse az űrt!

Betegséged könnyebben viseled,

ha tudod: a való  fölé emel.

 

Molnár

Míg feküdtem, talán ezen az  ágyon,

alant voltam, nagyon-nagyon alant!

Kavarogtam mély, örvénylő habokban,

magamnak is megfoghatatlanul.

Egyik partról a bécsi egyetem

csábított pápista fényeivel,

másikon Altdorf mécse pislogott:

más-máshogy bár, mind a kettő lidércláng.      

S akkor fentről két szelíd, de erős kar

partok közé fogta örvényeim.

 

Kepler

Csak egy kéz tud átnyúlni a falon,

mely a lent s fönt, föld és ég közt vonúl,

s ezt a kezet úgy hívják: szeretet –

A szelíd kar asszonyom karja volt!

Ő hozott át, ide, Bachatiustól,

s ápolt, amíg gyötört a nyavalya.

 

Barbora

(be)

Szép és egészséges napot kivánok

kegyelmednek, Molnár Albert uram!

 

Molnár

Mit kegyelmed szive kiván, keze

nem rest érte tenni!, tanúsitom!

 

Barbara

Johannesem, Elisabeth van itt,

tudod, Isenach uram asszonya!

Dúlt arca még maga az éjszaka:

veled s Albert úrral kíván beszélni.

 

(Barbara és Kepler kimennek, Kepler Westoniával tér vissza)

 

Westonia

Bocsánatot kérek a korai

látogatásomért, jaj, engemet ma

Isten keze vizitált meg korán:

férjem éjjel elvitték a drabantok.

Tegnap jött meg Pfalzból, Bachatiusnak

hozott valamit. Elvitte neki,

s ma pirkadás előtt már jöttek érte.

 

Kepler

Nem hihetem! Mi a vád ellene?

 

Westonia

Hogy ejtsem a szót úgy, hogy már az ejtés

a vádra szálljon és ne az uramra?

Minden tagja: keze, lába, szive

árulja el az árulót s a vádlót!

Feküdjön, kitépett lábú bogárként,

tehetetlen, amíg el nem tapossák! –

Kémkedéssel vádolják férjemet,

s azzal, hogy a pfalzi fejedelem

rajta keresztül pénzeli, segíti

a protestáns kelyhes testvéreket.

 

Molnár

(félre)

Lehetséges ez? Folytatódik álmom?

 

Westonia

Csak a császár segíthet bajomon,

a hivatalnak ő mondhat megálljt.

Urak, segítségért esedezem!

Kepler uram, kegyelmed félig a

várban lakik, ejtsen kegyelmed a

császár úrnál jó szót a férjemért!

 

Kepler

Ha szóm kulcsa lehet a börtönének,

férjed, leányom, már holnap szabad!

De, sajnos, nem nagyon hiszek e kulcsban.

Nézzük meg inkább, hogy cui prodest?,

kinek volt érdeke e csúnya vád?

 

Westonia

Azt nem tudhatom, csak annyit tudok,

tegnapelőtt elvitték Campanust is,

az egyetem tudós magisterét.

A férjemről kérdezgették kivált,

de már néhány óra múlva szabad volt.

S ma reggel fent a várban egy poroszló,

mikor bűnét kérdeztem az uramnak,

többször is azt mondta, hogy a magistert

kérdezgessem a férjemről s ne őt.

 

Kepler

Campanus mester maga az erény!

S mit tudhat ő férjedről, terhelőt?

 

Westonia

Azt tudja róla, hogy férfi, aki

mert vállalni engemet s a szerelmet!

Róla meg én tudom, mily gyáva, ha

nőért áldozatot kell hoznia,

s e tudások tudása Campanusban:

takart gyűlölet a férjem iránt.

 

Molnár

(félre)

Ím, a róka–holló mese valós

szereplői: Elisabeth a sajt!

(Fent)

És én mit tehetek kegyelmedért?,

hiszen az én szavam itt idegen,

s nem nyom a latban semmit senkinél.

 

Westonia

Néhány nap még, s kegyelmed visszatér

Altdorfba vagy Heidelbergbe, kegyelmed

ott, a tudós világban mondja el

(fejedelmi fülekhez is felérjen):

Prágában a jog oly alacsonyan száll,

tépázhatja tollát a törpe is.

 

Molnár

Ez meglesz, s meglett volna asszonyom

kérése nélkül is!, állíthatom.

 

Westonia

Már a jó szándékát is köszönöm

kegyelmeteknek! És most búcsuzom,

sietek megkongatni máshol is

a sértett jog és a méltány harangját.

Az igazságos ég legyen velünk!

(El)

 

Molnár

Az egy irányt ismerő indulat

lehet erős a gyengeségben is.

 

(Molnár közvetlen közelében hirtelen megjelenik álmának Faustusa, illetve annak ördög formájú szelleme. A következő szöveget már Faustus mondja, de Molnár hangján. Pillanatokra a két figura egymásba tűnik, nem lehet tudni, ki beszél: Molnár vagy Faustus. Faustus – mintegy helyeslően vagy intően – az elkövetkező jelenetekben is mindig hasonlóképpen megjelenik, következtében  Molnár bizonytalankodni, habozni kezd, illetve ellentmondásosat, „szabad szelleműt” mond. Faustust fizikai valóságában csak a nézők látják, a színpadon senki sem érzékeli, Molnár is csupán érzi a jelenlétét.)

 

A kétkedő elme ezt az erőt

nem ismeri, mert önnön ellene.

Visszamegyek Altdorfba?! – Bécsbe tán?!

A császár úr levele Bécsbe küld,

keresztlevelem más irányt mutat.

 

Kepler

Nevezzük néven a bécsi kegyet:

igaz ajándéknak nincs mérlege,

ki feltételt szab hozzá, az zsarol.