Kalligram / Archívum / 2017 / január / eposzrészlet - Tordai Éva fordítása

Argonautika - A lémoszi nők

Argonautika

 

A lémnoszi nők

 

Aznap a szél igazán hevesen fújt végig, egészen

 

szürkületig, feszesen kidagadt a hajón a vitorla.

 

Egyszer csak napnyugta után elcsendesedett már,

 

és a rögös Lémnosz szigetét békésen elérték.

 

Ott történt az előző év folyamán, hogy az összes

 

férfit a nők egyszerre megölték, nem könyörültek,

 

mert hites asszonyaiktól elfordultak a férjek,

 

meggyűlölték őket, a foglyul esettek iránt vad

 

vágy tört rájuk: a thrák földet feldúlva vezették

 

rabnőként őket, Küprisz szörnyű dühe tombolt,

 

mert régóta nem áldoztak neki, semmibe vették.

 

Jaj, nyomorultak! A féltékenység marta a lelkük,

 

és szeretőikkel mészárolták le az ágyban

 

férjeiket, s azután minden férfit, hogy a szörnyű

 

gyilkosságért senki elégtételt ne vehessen.

 

Mind közül egy nő volt, aki megkímélte az apját,

 

Hüpszipüleia Thoászt, ő volt népük vezetője,

 

egy üreges ládában a tengervízbe vetette,

 

hogy túlélje. Az Oinoiénak, majd Szikinosznak

 

elnevezett szigeten húzták a halászok a partra

 

őt, ez a hely Szikinoszról kapta nevét, ki Thoász és

 

Néiász Oinoié öleléséből született meg.

 

Ökreiket kiterelni, a bronz fegyverbe bebújni,

 

szántóföldjeiken sok búzakalászt lekaszálni

 

sokkal könnyebbnek tűnt, mint szolgálni Athénét

 

úgy, mint rég. De azért gyakran megesett, hogy a széles

 

tengert végigkémlelték a szemükkel ijedten,

 

mindig lesve, mikor törnek majd rájuk a thrákok.

 

Így amikor látták, hogy az Argó arrafelé tart,

 

mind egyszerre Mürínéből a kapun kiszaladva,

 

gyilkos fegyvereikbe bebújva a partra rohantak,

 

nyershúst rágó thüiászokként: féltek, a thrákok

 

jöttek. Hüpszipüleia, Thoásznak a lánya az apja

 

felszerelését húzta magára. Szorongva futottak

 

egyetlen hang nélkül mind, mert annyira féltek.

 

Aithalidészt, gyors hírnöküket küldték el a hősök

 

közben előre a bárkáról, ő volt, aki hírt vitt

 

mindig, nemzőjének, Hermeiásznak a botját

 

is rábízták, s apja miatt emléke örökké

 

megmarad. És még most se feledték el, pedig átkelt

 

már Akherón folyamán, mit senki sem ismer előre,

 

és a halott lelkének a sorsa azóta, hogy egyszer

 

lent kószáljon a föld mélyén, máskor meg a napfényt

 

élvezhesse az élők közt ő is. De mi szükség

 

arra, hogy én hosszan szóljak most Aithalidészről?

 

Hüpszipülét akkor rávette, fogadja be őket

 

most, hogy az este leszállt, éjjelre. Azonban a bárkát

 

még reggelre sem oldozhatták el, Boreász fújt.

 

S városszerte elindult minden lémnoszi asszony

 

gyűlést tartani, ez volt Hüpszipüleia parancsa.

 

És amikor már ott ültek mindannyian együtt,

 

ő rögtön megszólalt, így biztatva a többit:

 

– Társnőim, nosza, rajta, fogadjuk a férfiakat most

 

illőn, szíves ajándékkal lépjünk a hajóra,

 

útravalóval meg jó borral, hogy legyenek csak

 

mindig a bástyákon kívül, hogy meg ne neszeljék,

 

hogyha bejönnek, a teljes igazságot, s azután meg

 

tettünkért rossz hírünket keltsék – de nekik sem

 

lesz ez majd kedvükre való, ha az ügy kitudódik.

 

Hát én nektek hirtelen ezt a tanácsot adom most,

 

ám ha van itt köztünk, aki jobbat tud javasolni,

 

álljon elő, emiatt hívtam most össze a gyűlést

 

– mondta. Leült kőből faragott székére, az apja

 

ült azelőtt ebben. Szeretett dajkája, Polüxó

 

kelt fel, kortól gyenge bokával előrebotorkált,  

 

botján támaszkodva, erősen vágyva beszélni.

 

Ott körülülte a dajkát négy még szűz, betöretlen

 

nő, akinek haja mégis kezdett őszbe borulni.

 

És odaállt mindenki elé, nehezen megemelve

 

görnyedt vállai közt a nyakát, s ezt mondta a nőknek:

 

– Nem bánom, legyen úgy, mint Hüpszipüleia szeretné,

 

és küldjünk ki ajándékot, mert jobb, ha adunk most.

 

Ám azt áruljátok már el, hogy menekültök

 

meg, ha a thrák sereg eljön majd vagy más, aki gyűlölt

 

ellenségünk, mert sok ilyen nép él a világon,

 

mint ahogy azt sem tudtuk előre, hogy ők idejönnek.

 

És ha meg is kímélnek minket az égiek ettől,

 

sújthat még később sokezernyi csapás, ami rosszabb.

 

Majd amikor már elpusztult mindegyik idős nő,  

 

s gyermeketek nem lesz, úgy ér a keserves öregség,

 

akkor ugyan hogyan éltek majd, ti szegények? Esetleg

 

kedvetekért önként az igába hajolnak az ökrök,

 

és az ugart végigszántják majd éles ekével,

 

és azután, ha beért, a kalászt is majd learatják?

 

Úgy érzem – bár eddig visszariadtak a Kérek

 

még tőlem ­– , mielőtt ez az év eltelne, a föld el

 

fog majd fedni, s az áldozatokból részesülök majd,

 

úgy, ahogy illik, a bajban már rég nem fogok élni.

 

Ámde az ifjabbaknak ajánlom, ügyeljenek erre:

 

most utatokba került a megoldás, hogy menekültök:

 

bízzátok csak a házatokat s az egész hadizsákmányt

 

és gyönyörűszép városotok vendégeitekre

 

– mondta, s a gyűlés felbolydult, mert mind megörültek

 

ennek a szónak. Hüpszipülé meg, amint befejezte,

 

rögvest újra felállt a helyéről, s válaszul így szólt:

 

– Hogyha ti mind úgy gondoljátok, jó a javaslat,

 

nyomban el is küldöm követünket most a hajóhoz.

 

S Íphinoéhoz szólt, aki épp ott volt közelében:

 

– Íphinoé, te keresd meg a hadseregük vezetőjét,  

 

menj oda hozzá és kérd meg, hogy jöjjön el erre,

 

elmondom majd döntésünket, amely neki kedvez,

 

s hívd őket, nézzék meg a földünket meg a várost

 

bátran mindnyájan, ha barátsággal közelednek.

 

– s ezzel szétoszlatta a gyűlést, majd hazaindult.

 

S Íphinoé elment Minüász unokáihoz, és ők

 

megkérdezték tőle, miért jött. Íphinoé meg

 

kérdésükre azon nyomban készségesen így szólt:

 

– Hüpszipülé kért erre, Thoásznak a lánya, hogy én most

 

hívjam, bárki is az, hozzánk a hajó vezetőjét,

 

s ő elmondja a döntésünket, amely neki kedvez,

 

s hívott, nézzétek meg a földünket meg a várost

 

bátran mindnyájan, ha barátsággal közeledtek

 

– mondta, s a kedves szónak mind megörültek a hősök.

 

Azt hitték, hogy az apja, Thoász meghalt, s szemefénye,

 

Hüpszipülé kormányoz most. A vezért odaküldték,

 

menjen gyorsan, s ők maguk is készültek az útra.

 

S ő vállára csatolta az istennőnek a művét,

 

Ítónisz bíbor köpenyét, amelyet neki Pallasz

 

akkor adott, mikor egy bordát helyezett el az Argón

 

és bemutatta, hogyan mérjék ki a léccel a deszkát.

 

Inkább nézhet az ember, amint felbukkan, a napba,

 

mint bíborszín fényben tündöklő köpenyére.

 

Mert a köpeny pirosas ragyogású volt a középső

 

részén, bíbor körben a szélén, minden irányban

 

sok gyönyörűszép képpel volt telehintve szegélye.

 

Voltak rajta Küklópszok, bajlódtak nem enyésző

 

munkadarabjukkal, Zeusz villámával, amely már

 

készen fénylett, egyetlen lángcsóva hiányzott

 

már csak, s azt ütögették éppen a vaskalapáccsal

 

mind, az emésztő tűz forró viharát kalapálták.

 

S ott volt Antiopé Ászópisz két fia rajta,

 

Amphíón és Zéthosz. Thébé meg közelükben

 

állt bástyátlanul, éppen csak kapkodva letették

 

még az alapját, és Zéthosz vállára akasztott

 

egy meredek hegycsúcsot, s úgy tűnt, nyögdel alatta,

 

Amphíón meg arany lantját pengetve követte

 

őt, és háta mögött ment egy kétszerte nagyobb kő.

 

S ott volt sorban utána a dúsfürtű Küthereia,

 

Árész gyors pajzsát tartotta, a bal könyökére

 

csúszott válláról leplén a kapocs kilazulva,  

 

és feltárta a mellét, és éppen vele szemben

 

volt szépen megmunkált bronz képmása a pajzson.

 

És mellette a marhák dús legelője, köröttük

 

vívtak az Élektrüón-sarjak meg a téleboászok,

 

védte magát az előbbi csapat, s a Taphosz szigetéről

 

jött rablók ki akarták fosztani őket, a friss rét

 

vérbe borult, hiszen ők kevesen voltak, sok a rabló.

 

És köpenyén még egymással két harckocsi küzdött:

 

egyiken állva Pelopsz hajtott, megrántva lovának

 

gyeplőjét, s a szekéren Hippodameia a társa,

 

s Mürtilosz ott hajtotta lovát mindjárt a nyomában,

 

Oinomaosz mellette, előreszegezte a dárdát,

 

ám a kerékagy a tengelyen eltört, félrebicsaklott,

 

s ő kiesett, mikor épp próbálta ledöfni Pelopszot.

 

S látszott rajta Apollón Phoibosz, amint lenyilazza

 

– nem felnőtt, fiatal még itt – Titüoszt, a hatalmast,

 

mert anyjáról fátylát szemtelenül leszakítja,

 

ő Elaré fia, másodszor Gé hozta világra.

 

És Minüász Phrixosz volt még ott, s tényleg olyan volt,

 

mintha a kosra figyelne, amaz meg mintha beszélne:

 

ezt látván áltatva magad csak szótlanul állnál,

 

abban bízva, hogy őtőlük majd bölcs szavakat fogsz

 

hallani, és így nézésükkel hosszan időznél.

 

Ezzel ajándékozta meg őt Trítónisz Athéné.

 

Jobbjában tartotta a gyors dárdát, Atalanté  

 

adta a Mainalosz árjának mentén neki egyszer,

 

ő maga ment oda hozzá, mert vágyott vele együtt

 

menni az útra. Iészón ezt nem hagyta a lánynak,

 

félt, hogy fájdalmas harccal végződne szerelmük.

 

És indult befelé, ahogy egy csillag, ragyogóan,

 

melyet az újonnan készült kunyhókba bezárva

 

néznek a lányok, amint felbukkan a ház tetejénél,

 

és a koromszínű éjben szemüket megigézi

 

szép vöröses ragyogása, s az éppen máshol időző

 

ifjú férfire vágyó lányt, akinek jegyeséül

 

szánva nevelték őt a szülők, jókedvre deríti

 

– hát így tűnt fel a városi ösvényen haladó hős.

 

És mikor átlépték a bejáratot és bejutottak,

 

egyszercsak sok nő termett a nyomában a népből

 

vendégüknek örülve, szemét ő földre szegezve

 

ment elszántan, Hüpszipülé fényes palotáját

 

mígnem elérte. Előtte a szolgaleányok az ajtót

 

széttárták, az erős félfán fordultak a szárnyak,

 

és ott pompás csarnokukon kísérte keresztül

 

Íphinoé gyorsan, s kijelölt neki egy ragyogó szép

 

széket szemben az úrnővel, s az félretekintett,

 

szűzies arca piroslott, s bár szégyellte előtte,

 

mégiscsak ravaszul kezdett hozzá a beszédhez:

 

– Vendég, mondd, bástyáinkon kívül mit időztök

 

ennyire hosszan? Mert nem laknak férfiak itt már,

 

elköltöztek mindnyájan, thrák földeken élnek,

 

ott szántják fel a búzamezőt. Mindent, ami rosszat  

 

tettünk, őszintén elmondok, tudjatok erről.

 

Míg az apám volt még a királya, Thoász, a lakóknak,

 

akkor a szemközt elterülő thrák földre kiszálltak

 

férfiaink a hajókról, s házaikat kirabolták

 

sokszor, s nagy hadizsákmányt és sok foglyul esett lányt

 

hoztak. A pusztító Küprisz fondorlata úrrá

 

lett rajtuk, s agyukat megszállta miatta a téboly:

 

elfordultak az asszonyaiktól, s otthonaikból

 

elkergették hitvesüket, nem bírva magukkal,

 

és a bitangok a dárdájukkal megkaparintott

 

nőikkel háltak, s eltűrtük, hátha magukhoz

 

térnek végre, nyomorúságunk meg a kétszeresére

 

nőtt ezalatt: a saját törvényes gyermekeikkel

 

otthon rosszul bántak, s megszaporodtak a fattyak,

 

és emiatt a magányos anyák meg a még betöretlen

 

lányok kószáltak mindenfele elhanyagoltan,

 

és az apák a saját lányukkal mit se törődtek,

 

még ha szemük láttára rogyott is holtan a földre

 

gőgös mostohaanyja kezétől, s már a fiú sem

 

védte a méltatlan bánásmódtól meg az anyját,

 

s nővérükre se gondoltak többé a fivérek,

 

mindig a rablányokra figyeltek az otthonaikban,

 

és amikor táncoltak, a főtéren s lakomákon.  

 

Addig, amíg elszánttá nem tett minket az isten,

 

és amikor hazajöttek a thrákoktól, kapuinkat

 

zárva találták, hogy vagy térjenek észre, vagy innen

 

elkotródva a rabnőikkel lakjanak együtt,

 

s ők a fiúkat kérték tőlünk, mindet, akik még

 

itt voltak mellettünk, majd elmentek, azóta

 

is hóval betakart thrák szántóföldeken élnek.

 

Hát érezd magad otthon! Hogyha pedig miközöttünk

 

szívesen élnél itt, az apámnak a tiszte, Thoásznak,

 

rád szállhatna, ha nem bánnád – de szerintem e földön

 

nem kifogásolsz majd semmit sem: az Égei-tenger

 

minden más szigetéhez képest jobb a mi földünk.

 

Menj el most, és mondd el, hogy mit mondtam, az összes

 

társadnak, de tovább ne időzz odakint a falon túl!

 

– így szólt, elhallgatva a gyilkosságot, amellyel

 

végződött az eset. De Iészón válaszul így szólt:

 

– Élnénk kedves támogatásoddal nagy örömmel,

 

Hüpszipülé, már vágyunk arra, amit felajánlasz.

 

Mindjárt visszajövök hozzád, miután ezeket mind

 

tudtul adom sorban. Szigeted s az uralmat azonban

 

csak tartsd meg te magad – nem azért utasítalak el most,

 

mintha nem értékelném, ám szomorú feladat vár

 

– szólt, s megfogta a karját, és indult a hajóhoz

 

már, fiatal lányok táncolták körbe vidáman,

 

mindig mások, végig, ahogy ment, míg csak a várost

 

el nem hagyta. Utána a jólguruló szekerekre

 

szállva kimentek a partra, ajándékkal teli kézzel,

 

és miután elmondott mindent hosszan, amit csak

 

Hüpszipüleiától hallott, miután odahívta,

 

akkor a nők őket haza tudták vinni magukkal,

 

mert édes vágyat keltett bennük leleményes  

 

Héphaisztosz kedvéért Küprisz azért, hogy elérje,

 

férfiak is legyenek Lémnosz szigetén a jövőben.

 

Ekkor Hüpszipüleia királyi lakába belépett

 

Aiszonidész, és társai arra, amerre kerültek,

 

csak Héraklész nem, mert ő ott várt a hajónál

 

önként, és néhány kijelölt társ is vele volt még,

 

s városszerte vigadtak tánccal meg lakomákkal,

 

és pecsenyétől illatozó füst szállt fel, a többi

 

isten előtt főképp Küprisznek s Héra fiának

 

kedveskedtek az énekkel meg az áldozatokkal.

 

És a hajójuk vízrebocsátását halogatták

 

nap nap után, s még hosszan időztek volna henyélve,

 

hogyha az összes társát nem szólítja magához

 

távol a nőktől Héraklész s nem kezdi gyalázni:

 

– Jaj, ti bolondok! Vérontás tart messze hazánktól

 

minket? Esetleg a házasodás szándéka vezérelt

 

erre, az otthoni nők nem elég jók már? Megörültünk

 

annak, hogy Lémnosz gazdag földjén mi kaszálunk?

 

Ettől nem lesz jó hírünk, ha sokáig időzünk

 

itt idegen nők közt! De a gyapjút sem veszi el majd

 

egy isten se azért, mert megkértük, mihelyettünk!

 

Hát menjünk haza mind, őt meg hagyjátok az ágyban

 

Hüpszipülével egész nap, mígnem sok gyerekétől

 

újra virágzik Lémnosz, s messzire eljut a híre!

 

– így dorgálta barátait, és szemben vele senki

 

nem mert felpillantani rá és ellene szólni,  

 

és ezután nekikezdtek felkészülni az útra

 

gyorsan, a nők meg, amint ezt megtudták, odamentek.

 

Mint amikor gyönyörű liliomszálakra kirajzik

 

kaptárából zúgva a sok méh, és körülöttük

 

boldog a friss rét, s ők leszakítják sorban az édes

 

termést, erre meg arra repülve – a nők is eképpen

 

zsongtak, a férfiakat szorosan körülállva siratták,

 

és elbúcsúztak tőlük szóban s öleléssel,

 

kérve a boldogokat, hogy majd hazajussanak épen.

 

S Hüpszipülé is fogva a karját Aiszonidésznek

 

kérte az égieket, könnyekre fakadva, hogy elmegy:

 

– Menj, és adja az ég, hogy baj nélkül, csapatoddal

 

együtt elhozhasd az aranygyapjút a királytól,

 

úgy, amiképp eltervezted s vágysz rá! A mi földünk

 

édesapám jogarával vár téged, ha szeretnél

 

visszafelé vezető utadon majd még idejönni.

 

És könnyen toborozhatsz irdatlan hadinépet

 

több más városból. De magad sem akarsz majd

 

semmi ilyet, s tudom én is, nem történik ilyesmi.

 

Emlékezz majd, még ha el is mész, Hüpszipülére,

 

és ha megint hazatérsz. Mondd, hogy cselekedjek, örömmel

 

megteszem én, ha az istenek adják, és anya lettem.

 

És bámulva a nőt Aiszón fia válaszul így szólt:

 

– Hüpszipülé, legyen ennyire jó mindennek a vége,

 

adja az ég, de te gondolkozz rólam nemesebben

 

ennél! Éppen elég Peliész jóindulatából

 

ott élnem, csak a munka alól mentsen fel az isten.

 

És ha a sorsom, hogy Hellász földjére ne lépjek

 

többé, messze hajózván, és te fiúgyereket szülsz,

 

felcseperedve pelaszg tájékra, iólkoszi földre

 

küldd szüleimhez, hadd legyen ír a bajukra, ha akkor

 

élve találná őket még, hogy messze uruktól

 

egy rokonuk gondoskodhasson róluk a házban

 

– mondta, s először szállt a hajóra, utána a többi

 

hős is fellépett rá, megfogták a lapátot,

 

s ott ültek sorban.

   

                                                         Tordai Éva fordítása.

   

Apollóniosz Rhodiosz (Kr.e 295?–215?): görög költő. Fő műve Argonautika című eposza, mely az új alexandriai epika reprezentatív alkotása, s az egyetemes európai kultúrkincs egyik alapműve. 1877-ben jelent meg magyarul Szabó István mára elavult és megszerezhetetlen fordításában. Tordai  Éva új fordítása hiánypótló minden tekintetben alkotás.