Kalligram / Archívum / 2000 / IX. évf. 2000. január-február - OS / A társadalom tengelye

A társadalom tengelye

Az OS vendégszáma a Kalligramban

A Kalligram Kiadó 1997-ben, fennálásának hatodik és folyóiratunk megjelenésének ötödik évében látszólag meglepő lépésre szánta el magát: OS címen szlovák nyelvű folyóiratot indított. Az elhatározás különlegessége azért látszólagos, mert a Kalligram magyar könyv- és lapkiadóként ismert ugyan, ami természetesen (szintén) maradéktalanul megfelel a valóságnak, ám a szlovák és a cseh könyvpiacon is több mint hat éve jelen van már. A Kalligram ugyanis a körötte kialakult multikulturális szellemi közeg révén – amelyet a tradíciók feltámasztásával maga is istápolni igyekszik, és amelyből merít – különleges, sajnos, tájainkon ma már valóban rendkívül ritka adottságokra tett szert. A kiadó koncepciózus többnyelvűsége, valamint munkatársainak, szerzői-olvasói bázisának nyitottsága, problémaérzékenysége, konfliktuskezelő képessége a Kalligramot a közép-európai párbeszéd hatékony fórumává avatja.

Kiadónk koncepciója röviden ekként foglalható össze: a Kalligram feladatának tekinti a térség nemzeti kultúrái közötti párhuzamok felmutatását, az egymásrautaltság, az egymáshoz tartozás érzésének erősítését és tudatosítását, egyszersmind az európaiság gondolatának mind szélesebb körben való elfogadtatását éppúgy, mint a történelmi konfliktusok purulens gócainak sokszor fájdalmas felnyitását, a vitás kérdések higgadt újratárgyalását és tisztázását.

Az OS fennállásának közel három esztendeje alatt ezen eszmék jegyében jó nevet és tekintélyt vívott ki magának, és sikerült megnyernie a kimagasló közép-európai értelmiségiek tekintélyes részének bizalmát. Ahogyan a folyóirat egyik szellemi atyja és szerkesztőbizottságának elnöke, Rudolf Chmel fogalmaz: „Kis szerénytelenséggel talán elmondható, hogy ez a lap, minden behatároltsága ellenére, nem nevezhető mindennapos intellektuális teljesítménynek, és nem csak Szlovákiában, hanem, merem remélni, tágabb régiónkban is. A szerkesztőség által kiadott OS-könyvek (Kołakowszki, Kornai, Debeljak, Žižek, Król, Habermas, Nádas Péter) pedig jól kiegészítik a kiadó visegrádi sorozatát. Ezek után a Kalligramról azt is elmondhatjuk, hogy a kiművelt szlovák politikai esszéirodalom műhelyévé is vált, s bár ennek történelmi megítélése az utókorra vár, az már ma is bizonyos, hogy nem lehet elhanyagolható tényező."

Az OS a szlovák „občianska spoločnosť" (polgári társadalom) szókapcsolat rövidítése, s e rövidítés jelentése magyarul: tengely. (Meg kell hogy jegyezzük itt: az „občan" kifejezés állampolgárt jelöl, a társadalmi rétegként felfogott magyar „polgárság" szóalaknak a szlovák nyelvben nincs, illetve a fönti megjelölés bevezetéséig nem volt megfelelője.) Ha tehát a folyóirat címében rejlő metaforát kibontjuk: a polgárság a társadalom tengelyén helyezkedik el. Vagy: maga a polgárság képezi a társadalom tengelyét. A polgárság a társadalom meghatározó eleme. Az OS pedig ennek a rétegnek a fóruma, sőt – mivel a polgárosodás folyamata a szlovák társadalom fejlődése során későn kezdődött, illetve többször megszakadt –, nem csak fóruma: kialakulásának elősegítője is kíván lenni.

Ennek a felelősségteljes munkának a részeredményeiről ad számot az OS három évfolyamából készült alábbi válogatás.