Kalligram / Archívum / 2005 / XIV. évf. 2005. szeptember–október / Hazatérés Hellászból; A siracusai Timolaosz; Sírfelirat; Második Odüsszeia; Poszeidóniaiak; Menekültek

Hazatérés Hellászból; A siracusai Timolaosz; Sírfelirat; Második Odüsszeia; Poszeidóniaiak; Menekültek

Déri Balázs fordításai

     

Hazatérés Hellászból            

 

Tehát hamarosan befutunk, Hermipposz.                            

Holnapután, gondolom: így mondta a hajóskapitány.

Legalább a mi tengerünkön hajózunk:

Ciprus, Szíria és Egyiptom vizein,

pátriáink szeretett vizein.

Miért vagy ily hallgatag? Kérdezd meg a szívedet:

amíg Hellásztól távolodtunk,

nem örvendeztél te is? Érdemes áltatni magunkat? –                                              

Természetesen nem lenne göröghöz méltó.

 

Fogadjuk már el az igazságot:

mi is görögök vagyunk – mi mások lennénk? –,

de ázsiai vonzalmakkal és érzelmekkel;                                            

de olyan vonzalmakkal és érzelmekkel,                  

amelyek néha idegenkedést keltenek a görögségben.

 

Nem illik hozzánk, Hermipposz, hozzánk, filozófusokhoz,

hogy olyanok legyünk, mint némely kiskirályunk,

(emlékezz csak, hogy’ nevettünk rajtuk,

mikor meglátogatták dolgozószobáinkat):

akiknek tüntetően hellenizált

és (micsoda szó!), makedón külszíne alatt

hol Arábia bújik elő egyre-másra,                  

hol Média, melyet nem lehet ráncba szedni,  

és micsoda nevetséges trükkökkel igyekeznek

az istenadták, hogy ne lehessen észrevenni.

 

Ó, nem, nem illenek ezek a dolgok hozzánk.

A magunkfajta görögöknél nem járja az efféle kisszerűség.

Szíria és Egyiptom vérét,                                                      

amely ereinkben folyik, ne szégyelljük:

viselkedjünk eszerint és legyünk rá büszkék!  

   

   

A siracusai Timolaosz

 

Timolaosz Szicília első

városának első zeneművésze.                                

A nyugati görögök                                                                

Nápolyból és Massiliából,                                                                            

Tarentumból, Regiumból és Agrigentumból,                                    

és akárhány más városból partjait

a Nyugatnak görög kultúrával koronázzák,

tömegestül igyekeznek Siracusába,

hogy meghallgassák a híres zeneművészt.

Legbölcsebb a lírában és kitharában,

de ismeri a finom háromlyukút is,

a leggyengédebbet a gyengéd fuvolák között.                    

A pún sípból panaszos dallamot csal elő.

S mikor líd hárfáját kezébe                                                                                      

fogja, a húrok a forró Kisázsiának

bocsátják ki költészetét – beavatást

élvetegségbe és édes merengésbe,

Ekbatana és Ninive aromáját.

………………………………

………………………………

De a tömeg dicsérete közepette,

a soktalentumnyi ajándék közepette,

igen szomorú a jó Timolaosz,

a nemes szamoszi nem deríti fel,                                                      

és hallgatásával sérti a lakomát.

Meghatározhatatlan fájdalom fogja el,                                                                    

nagy tehetetlenségének fájdalma.                                                                                                    

Üresnek érzi hangszereit,                                                                                                                                                    

holott tele a lelke muzsikával.

Titkos hangjait hogy kiöntse,

hiába küzd kínnal és kitartással:

legtökéletesebb harmóniái némák

maradnak, s bensejében lappanganak.

De a lelkesült tömeg csodálja,

amit ő ócsárol és lenéz.

Riasztja a dicséretek harsány hangja,                                                

a soktalentumnyi ajándék közepette

szórakozottan áll a zeneművész.                                                                                          

 

   

Sírfelirat

 

Idegen, a Gangesz partján fekszem, én, a szamoszi            

ember. Ezen a barbárnál is barbárabb földön                        

éltem fájdalommal, verejtékes munkával és

jajkiáltással teli életemet. Ez a folyamparti sír

 

sok szenvedést zár magába. Az arany tiszta  

vágya űzött átokkal terhes kereskedés felé.                                                

Indiai partra vetett a vihar,

és szolgának adattam el. Öregkoromig

 

elcsigázódtam, dolgoztam egyhuzamban –                                                  

megfosztva görög beszédtől, és partjától                                                    

távol Szamosznak. Ezért most nem szenvedek                                

 

borzalmasan, s nem gyászolva megyek Hádészba.              

Ott leszek polgártársaim körében.                                                                                        

És attól fogva görögül beszélek.

   

     

Második Odüsszeia

 

Dante, Inferno, Canto XXVI

     Tennyson, „Ulysses”

 

Odüsszeia – második és nagy –,

az elsőnél is nagyobb talán. De jaj,

Homérosz nélkül, hexameterek nélkül.

 

Kicsi volt atyai háza,

kicsi volt atyai városa,

és az egész Ithaka kicsi volt.

 

Télemakhosz gyengédsége, hűsége

Pénelopénak, atyja öregsége,

a régi barátok, a nép,

az odaadó nép szeretete,

boldog megnyugvása a háznak

átjárták, mint örömsugarak,

szívét a tengerjárónak.

 

És mint sugarak le is nyugodtak.

 

                                                                      A sóvárgás

elfogta a tenger iránt.

Gyűlölte levegőjét a szárazföldnek.

Álmát zaklatták éjjelente

a napnyugat kísértetei.

Elfogta a nosztalgia

a hajóutak iránt, és a reggeli

érkezések iránt a partokra, ahová

– micsoda öröm! – először lépsz.

Télemakhosz gyengédségét, hűségét

Pénelopénak, atyja öregségét,

a régi barátok, a nép,

az odaadó nép szeretetét,

és békességét és megnyugvását

házának elúnta.

                                                          S elmenekült.

 

Mikor pedig Ithaka partjai

fokról fokra elhalványultak előtte    

és teljes vitorlázattal hajózott nyugat felé,

az ibérek felé, Héraklész oszlopai felé –

messze az egész akháj tengertől –

érezte, hogy újra él, hogy

levetette súlyos kötelékeit

ismerős és családi ügyeknek.

És a kalandor szíve

gyönyörködött hűvösen, üresen szeretettől.

 

   

Poszeidóniaiak

 

A poszeidóniaiak, akik a Tirrén-öbölben laknak, eredetüket tekintve görögök, de elbarbárosodtak s tirrének avagy rómaiak lettek; beszédüket is  fölcserélték, és szokásaik közül is sokat megváltoztattak, de a görög ünnepek közül egyet ma is megülnek; ezen összegyűlnek, s felidézik a régi neveket és hagyományokat, s egymás előtt jajveszékelvén és könnyezvén távoznak.  Athénaiosz

 

A görög nyelvet a poszeidóniaiak                                                                                                              

elvesztették, annyi évszázadon át tirrének

és latinok és más idegenek közé keveredve.                                                                        

Az egyetlen, ami őseiktől rájuk maradt,

egy görög ünnep volt, szép ceremóniákkal,

lírákkal és fuvolákkal, versenyekkel és koszorúkkal.

S szokásuk volt, az ünnep vége felé

hogy régi szokásaikat elbeszéljék,

és a görög neveket elismételjék,

melyeket már alig néhányan értettek.

És mindig mélabúsan ér véget az ünnepük.

Mert visszaemlékeznek, hogy ők is görögök voltak –

itáliai görögök voltak régebben,                                                                                                                  

és most hová süllyedtek, mivé lettek,                      

hogy barbármód élnek és beszélnek,

kivetve – mily szerencsétlenség! – a görögségből.

 

   

Menekültek

 

Alexandria örök. Ha egyenest lesétálsz valameddig                                    

azon az úton, mely a Hippodromnál ér véget,                                              

olyan palotákat és emlékműveket látsz majd, amelyek zavarba ejtenek.

Bármennyi kárt szenvedett is a háborúkban,                                                                      

bármennyire összezsugorodott, örökké csodálatos hely.

Aztán meg kirándulással, könyvekkel                                                                                            

s mindenféle tanulmányokkal jól telik itt az idő.                  

Este összejövünk a tengerparton,

mi öten (mindannyian álnévvel,

persze) meg néhány más görög

abból a kevésből, akik a városban maradtak.

Egyszer vallási ügyekről beszélünk, (itt némiképp

katolikusnak látszanak), máskor irodalomról.                                  

Tegnapelőtt Nonnosznak olvastuk a verseit.

Micsoda képek, micsoda ritmus, micsoda nyelv, micsoda összhang!

Lelkesedtünk, csodáltuk a panopoliszi költőt.

Így telnek a napok, itt időzésünk

nem épp kellemetlen, mert – magától értődik –

bizonyosan nem tart örökké.                                                            

Jó híreket kaptunk, és akár

Szmirnából történik most valami, akár áprilisban                                        

barátaink elindulnak Épeiroszból, terveink                                                                          

sikerülnek, és könnyen megdöntjük Baszileioszt.                

S akkor majd rajtunk a sor.